zaterdag 22 juni 2024

Alles over de Bommelerwaard

Disclaimer

De redactie verschaft alle informatie op Bommelerwaard.Net onder de volgende voorwaarden:

Bommelerwaard.Net (e.t.q.) stelt naar redelijkheid alles in het werk het platform zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle vermelde informatie op de site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de websites wordt verschaft door derden, zoals partners van TekstAtelier, het ondersteunende marketingcommunicatiebureau uit Wijk en Aalburg.

Regelmatig wordt er gecontroleerd of de gepubliceerde informatie nog correct is, maar Bommelerwaard.Net (e.t.q.) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie. Dat geldt overigens voor alle informatie die via (lokale) belanghebbenden verstrekt wordt.

Met verkregen informatie gaan wij zorgvuldig om. Lees hiertoe ook onze privacy policy.

De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Bommelerwaard.Net (e.t.q.) vallen. Deze links zijn alleen op de sites geplaatst als (extra) service. De redactie van Bommelerwaard.Net (e.t.q.) neemt geen enkele verantwoording over enig materiaal, wat dan ook, dat via deze links wordt aangeboden.

Auteursrechten
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website, of onderdelen van deze website mogen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bommelerwaard.Net (e.t.q.) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd (en/of elektronisch) gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding per gebruikte foto. Het eigendoms-/auteursrecht blijft bij de maker. Aanvragen voor toestemming op het gebruiksrecht of verdere informatie dienen te worden gericht aan de redactie via het algemene contactformulier.
Bij onverhoopt ongeoorloofd gebruik volgt - zonder voorwaarschuwing - een factuur van 115,00 euro per foto ex btw. Het gebruik van tweemaal eenzelfde afbeelding geldt als twee (2) foto's.

Bij ongeoorloofd tekstgebruik - ook hier blijft het eigendoms-/auteursrecht bij de maker - is de omvang van de overgenomen tekst bepalend voor de hoogte van de factuur. Het gewraakte materiaal moet in beide gevallen volledig en wel direct verwijderd worden. Bij publicatie, in een krant bijvoorbeeld of online, dient rectificatie te volgen.

M.b.t. deze sites zijn derhalve alle rechten nadrukkelijk voorbehouden aan Bommelerwaard.Net en diens houder Mediaplein Altena.Net (e.t.q.).

Mocht u informatie op een pagina of in een document tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een bericht naar de redactie. Dit kan via het Contactformulier. Geeft u s.v.p. duidelijk aan om welke URL (link) of informatie het gaat. Wij bekijken dan of en hoe dit het beste kan. Ontwikkelingen na publicatie kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Ten aanzien van beeldmateriaal en informatie (bijvoorbeeld artikelen) die aan de redactie worden toegestuurd, neemt Bommelerwaard.Net geen enkele verantwoording over de herkomst en/of geldende auteursrechten. Hiertoe claims indienen is juridisch onhoudbaar en daarmee zinloos.

Spelregels Social Media toebehorend en/of gekoppeld aan Bommelerwaard.Net

Prettig taalgebruik
Zorg er samen voor dat iedereen zich prettig en veilig voelt op Facebook, Twitter et cetera die behoren bij of gekoppeld zijn aan Bommelerwaard.Net. Geen enkele vorm van pesten is hier toegestaan. Kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld ras, religie, cultuur, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit worden niet getolereerd. Discussiëren over een verschil in mening mag. Dit wordt nooit persoonlijk. Wel de bal, niet de man. Schelden of grof taalgebruik ('schuttingtaal' bijvoorbeeld) wordt eveneens niet gewaardeerd. De redactie behoudt zich het recht voor opmerkingen te verwijderen, zonder voorwaarschuwing, als deze niet voldoen aan één of meer punten van het bovengestelde.

Hoofdredactie Bommelerwaard.Net | MediaPlein Altena.Net